Tabela Prowizji (obowiązuje od 24.07.2017)Historia zmian prowizji

l.p Produkt Warunek wypłacenia prowizji Wysokość prowizji *
1 Biznest Konto
Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku w Nest Bank przez osobę (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą), która na dzień złożenia Wniosku nie posiada i nie posiadała (samodzielnie lub wspólnie z inna osobą) rachunku rozliczeniowego oferowanego przez Nest Bank (także pod innymi nazwami handlowymi), jak również nie złożyła wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie rozpatrywania przez Nest Bank (dalej Posiadacza BIZnest Konta)

45 zł
 
Dokonanie w okresie pierwszego, drugiego i trzeciego miesiąca od otwarcia BIZnes Konta terminowej płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego2 do właściwego Urzędu Skarbowego lub płatności pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

65 zł
 
Wpływy na nowo otwarty rachunek BIZnest Konto3 w kwocie minimum 5000 zł, dokonane w każdym z trzech kolejnych miesięcy od otwarcia BIZnest Konta.

150 zł

* - Kwoty podane w tabeli są kwotami netto dla firm (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku rozliczeń z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej podane kwoty są kwotami brutto, od których zostaną potrącone w odpowiedniej wysokości składki ZUS/US.

1) Wpływ Wynagrodzenia na Nest Konto – suma wpływów na Rachunek Nest Konto realizowanych na rzecz Posiadacza Nest Konta z tytułu: (i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dokonanego bezpośrednio na Rachunek Nest Konto przez pracodawcę lub (ii) renty lub emerytury dokonanego bezpośrednio na Rachunek Nest Konto przez organ wypłacający świadczenie lub (iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek Nest Konto przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie.

2) Zaliczka podatku dochodowego – płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego, o której mowa w Tabeli Wynagrodzenia Programu Partnerskiego Nest Bank zostanie zaakceptowana przez Bank pod warunkiem, iż wysokość zrealizowanej płatności zaliczki miesięcznej równa będzie wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Posiadacz BIZnest Konta zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od wezwania Nest Banku, na wskazany przez Nest Bank adres e-mail, skanu dokumentu księgowego (np. obliczenia zaliczki na podatek dochodowy) potwierdzającego wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w Tabeli Wynagrodzenia Programu Partnerskiego Polecaj Nest Bank, wyłącznie celem weryfikacji, czy kwota ta odpowiada kwocie zrealizowanego przez Posiadacza przelewu z Rachunku BIZnest Konta oraz czy warunek określony powyżej został spełniony. Bank usunie dostarczony mu skan dokumentu księgowego niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa powyżej. Niedostarczenie przez Posiadacza BIZnest Konta lub niezaakceptowanie dokumentu przez Nest Bank, oznacza iż warunek wypłaty wynagrodzenia nie został spełniony w części dotyczącej terminowej płatności zaliczki miesięcznej do właściwego Urzędu Skarbowego.  W przypadku, gdy w danym miesiącu Posiadacz BIZnest Konta nie ma obowiązku dokonywania płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego lub dokonuje kwartalnej płatności zaliczki podatku dochodowego, aby spełnić warunek wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Posiadacz BIZnest Konta zobowiązany jest do dokonania płatności pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3) Wpływy na BIZnest Konto – suma zleceń płatniczych uznaniowych, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: (i) przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Nest Konto/Nest Konto Waluta i BIZnest Konto (osobistymi lub firmowymi) Klienta w Banku lub innych bankach oraz (ii) kredytów oraz (iii) lokat;© 2020 Nest Bank SA
Powered by Interpartner