Regulamin Programu Partnerskiego Nest Bank SA


wzór umowy


§ 1 Definicje

Program Partnerski - Program Partnerski Nest Bank obsługiwany przez Organizatora definiuje współpracę w zakresie wykonywania czynności promocyjnych i reklamowych świadczonych przez Organizatora i Partnera. Czynności te mają zmierzać do promocji Produktów oferowanych przez Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie (dalej Nest Bank SA) oraz utrwalenia i spotęgowania renomy wizerunku Nest Bank SA na rynku usług finansowych.

Regulamin - Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Nest Bank.

Organizator - IPA Spółka z .o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia 70, posiadająca numer NIP 725-20-63-179, REGON 101482481 zarejestrowana pod numerem KRS 0000434709 w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź, wykonujący czynności wynikające z Regulaminu w oparciu o umowę zawartą z Nest Bank SA .

Serwis transakcyjny - Serwis internetowy z ofertą Nest Bank SA , udostępniony przez Organizatora, zawierający odnośniki do informacji na temat Produktów oraz do Zgłoszeń, umożliwiających skorzystanie z tych Produktów.

Serwis informacyjny - Serwis internetowy, udostępniony przez Organizatora, zawierający odnośniki do informacji o Programie, do Regulaminu, wzorów Umów Partnerskich oraz umożliwiający logowanie do Kont Partnerów, a także Formularza Rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny - Formularz udostępniony przez Organizatora, umożliwiający przesłanie do Organizatora danych osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego, chcącej podjąć współpracę w ramach Programu Partnerskiego.

Partner - Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173/2004 poz. 1807 ze zmianami), lub spółka prawa handlowego. Posiada własne strony internetowe lub otwiera podstrony www na potrzeby Programu Partnerskiego oraz przystąpiła do Programu Partnerskiego i podpisała Umowę Partnerską.

Konto partnera - Udostępnione przez Organizatora indywidualne Konto Partnera, zawierające informacje na temat wynagrodzeń Partnera umożliwiające rozszerzenie zakresu Umowy Partnerskiej, zgłaszanie reklamacji, kontakt z Organizatorem oraz pobranie Modułu Transakcyjnego.

Umowa partnerska - Umowa określająca zasady współpracy pomiędzy Partnerem a Organizatorem, zawarta wg wzoru dostępnego w Serwisie Informacyjnym.

Moduł Transakcyjny (materiały promocyjne) - Moduł umieszczany jako element serwisu Partnera, informujący Klientów o Produktach. Jest on udostępniony przez Organizatora w Koncie Partnera do prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych w ramach Programu Partnerskiego.

Tabela Prowizji - Tabela wskazana w Serwisie Informacyjnym zawierająca aktualny wykaz Produktów, objętych działaniami marketingowymi i promocyjnymi w ramach Programu Partnerskiego, wraz z obowiązującymi stawkami i zasadami wynagrodzeń Partnerów.

Produkty - Produkty oraz usługi, których promocja jest dokonywana przy udziale Partnera w ramach Umowy Partnerskiej.

Klient - Użytkownik Internetu, który zawarł umowę w zakresie któregoś z Produktów, za pośrednictwem i wskutek skorzystania z linku umieszczonego w Serwisie Transakcyjnym Partnera oraz w Zgłoszeniu.

Serwis - system stron www stanowiących zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowiony na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem www, posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonych do światowych zasobów Internetu.

Zgłoszenie - Formularz, który wypełnia Klient, aby zgłosić swoje zainteresowanie ofertą na Produkty określone w tabeli prowizji.


§ 2 Zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie przez Partnera
 1. Organizator działa w imieniu własnym, za zgodą i na rzecz Nest Bank SA .
 2. W Programie Partnerskim PBP Finanse mogą uczestniczyć:
  1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  2. Spółki prawa handlowego;
  3. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej a ukończyły 18 lat.
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego Nest Bank SA jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz zawarciu z Organizatorem Umowy Partnerskiej.
 4. Wzór Umowy Partnerskiej w celach informacyjnych jest zamieszczony w Serwisie Informacyjnym Programu Partnerskiego Nest Bank SA. Natomiast Umowa Partnerska przygotowana do podpisu, dostępna jest jedynie w Koncie Partnera.
 5. Prawo do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.
 6. Po udanej weryfikacji danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego i akceptacji Partnera, Partner otrzymuje informację o hasłach dostępu do swojego Konta Partnera, w ramach którego to konta otrzymuje dostęp do dwóch jednobrzmiących egzemplarzy Umowy Partnerskiej. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką prawa handlowego zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, a następnie odesłać je na wskazany adres korespondencyjny wraz z kserokopią: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), odpisu z KRS (w przypadku spółek), decyzji o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON - potwierdzonych stemplem firmowym i adnotacją osoby upoważnionej "Potwierdzam zgodność z oryginałem".
 7. Umowa Partnerska po pozytywnej weryfikacji (aktywacji konta) danych zgłoszonych przez Partnera, o których mowa w ust. 4, wchodzi w życie z dniem wygenerowania umowy i podpisania jej przez Organizatora. Partner powinien odesłać podpisane dwa egzemplarze umowy w terminie 21 dni od daty aktywacji jego Konta Partnera.
 8. Podpisanie Umowy Partnerskiej przez Partnera oznacza, że zna on i akceptuje zapisy Regulaminu.
§ 3 Zasady funkcjonowania w ramach Programu
 1. Celem prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych w ramach Programu Partnerskiego, które odbywają się za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego i Zgłoszeń jest zwiększenie liczby Klientów, którzy skorzystają z Produktów.
 2. Wybranie przez Klienta odnośnika prowadzącego do Serwisu Transakcyjnego z serwisu Partnera, oraz zgłoszenie chęci skorzystania z Produktu za pomocą Zgłoszenia, o ile zostanie zakończone skutecznym skorzystaniem przez Klienta z Produktu, powiększa wypracowane przez Partnera wynagrodzenie. Moduły transakcyjne, w tym odnośniki w formie banerów reklamowych i linków zostaną udostępnione Partnerowi przez Organizatora w ramach Konta Partnera. Przy naliczaniu wynagrodzenia będą brane pod uwagę tylko wejścia do Serwisu Transakcyjnego i Zgłoszenia, które zostały dokonane wyłącznie przy wykorzystaniu tych odnośników które zostały pobrane z Konta Partnera. O uwzględnieniu wejść do Serwisu Transakcyjnego decydują w pierwszej kolejności odpowiednie zapisy z bazy danych Organizatora. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, jeżeli Klient pozyskany za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego, wcześniej złożył wniosek o skorzystanie z Produktu bezpośrednio w Serwisie Nest Bank SA lub w innym kanale pośrednictwa finansowego Nest Bank SA lub Klient wybrał wcześniej odnośnik lub został zgłoszony przez innego Partnera i ma to swoje odzwierciedlenie w kodach danych Organizatora.
§ 4 Zasady ustalania wysokości i wypłaty Wynagradzania
 1. Partnerowi przysługuje z tytułu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego wynagrodzenie określone zgodnie z Tabelą Prowizji.
 2. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
 3. Wysokość należnego wynagrodzenia Partner może weryfikować za pośrednictwem Konta Partnera.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynagrodzenia w trybie zmian stawek publikowanych w Tabeli Prowizji dostępnych dla Partnera w Serwisie Informacyjnym.
 5. Wszystkie zgromadzone środki finansowe sumowane są na Koncie Partnera do ostatniego dnia każdego miesiąca i rozliczane do 20 dnia roboczego następnego miesiąca, gdy Partner zgromadzi na koncie co najmniej 50 zł brutto. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy. Rozliczenie jest zbiorem wszystkich zdobytych wynagrodzeń transakcji potwierdzonych w danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Partnera. Rozliczenie wraz z podpisaną Umową partnerską jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
 6. Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.
 7. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Organizatorem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, podobnie jak umowa zlecenia.
 8. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, w związku z obowiązkiem poboru zaliczki na podatek dochodowy, podczas rejestrowania poda swój numer NIP. Z kwoty wypłacanego wynagrodzenia będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy oraz składka ZUS. Składka ZUS będzie naliczana na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu Partnera, przesłanego do Organizatora. Termin wypłaty wynagrodzenia dla osoby fizycznej nie przekroczy 20 dni roboczych od daty rozliczenia.
 9. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza, z tym, że wartość w groszach będzie zaokrąglana. Jeśli będzie mniejsza niż pięć, Organizator dokona zaokrąglenia w dół, jeśli wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.
 10. Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez Partnera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub formularza w Koncie Partnera. Zmiana rachunku bankowego wymaga stosownego oświadczenia do Umowy Partnerskiej. Podpisane Oświadczenie należy wysłać na adres Organizatora. Treść Oświadczenia jest dostępna na życzenie Partnera u Organizatora.
 11. W przypadku rezygnacji przez Partnera lub wykluczenia przez Organizatora z udziału w Programie Partnerskim, Partnerowi zostaną wypłacone jego należności wypracowane do chwili rezygnacji, niezależnie od ich wartości. Wypłata dotyczy Partnerów, którzy podpisali Umowę Partnerską.
§ 5 Tryb reklamacyjny
 1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać Organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta Partnera.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. Stanowisko Organizatora będzie ostateczne.
 3. Reklamacje mogą dotyczyć tylko Zgłoszeń, od których złożenia nie minęło więcej niż 6 miesięcy. Stanowisko Organizatora będzie ostateczne, co nie uchybia prawu Partnera do dochodzenia swoich roszczeń w trybie innym, niż reklamacyjny.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Informacje dotyczące Partnerów (osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane osobowe Partnerów osób fizycznych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, NIP, nazwa banku, nr rachunku bankowego, ID Partnera, URL, nr telefonu będą przekazywane do Nest Bank SA w celu: uczestnictwa w Programie Partnerskim PBP Finanse, utrwalenia i spotęgowania renomy wizerunku firmy Nest Bank SA oraz podwyższenia stopnia dostępności usług Nest Bank SA na rynku usług finansowych poprzez umieszczanie na swoich stronach internetowych materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez Nest Bank SA, otrzymywania materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez Nest Bank SA , w tym również drogą kanałów elektronicznych.
 2. Dane partnerów, którzy nie odesłali podpisanej umowy partnerskiej będą przechowywane w bazie partnerów Programu Partnerskiego Nest Bank SA w celu, o jakim mowa w pkt 1, nie dłużej jednak niż 5 lat.
 3. W ramach Programu Partnerskiego mogą być organizowane konkursy, których zasady organizowania i przeprowadzania zostaną dokładnie określone w odrębnych regulaminach konkursów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin po zmianach będzie ogłaszany na Stronach Informacyjnych, a Partnerzy zostaną poinformowani wiadomością e-mail. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z Programu Partnerskiego powinno być złożone Organizatorowi najpóźniej w 14 dniu od dnia ogłoszenia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Partnera, który narusza zasady etykiety w tym za pomocą pobranych narzędzi promocyjnych, banerów, linków spamuje usługi internetowe, promuje je w ramach stron łamiących prawo lub modyfikuje treść udostępnianych mu materiałów reklamowych.
 6. Partner jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych w ramach Programu materiałów reklamowych bez ingerencji w mechanizm ich wyświetlania, zmiany ich kodów czy umieszczania lokalnie statycznych wersji grafik lub tekstów.
 7. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Tabeli Produktów i wynagrodzenia, Organizator będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 8. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od Organizatora oraz od Nest Bank SA.
 9. Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia drogą pocztową. Oświadczenie o zmianach powinno być potwierdzone podpisem takim, jaki został złożony pod umową o uczestnictwie w programie, wyjątek stanowią podpisy osób, które zmieniły nazwisko. Wzory oświadczeń o zmianie nazwiska Organizator będzie przesyłać mailem w formie załącznika PDF na wniosek Partnera.


© 2020 Nest Bank SA
Powered by Interpartner